Alkohol- och serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker, (cider), i Bjuvs kommun krävs ett serveringstillstånd. Med försäljning menas varje form av erbjudande av dryck mot ersättning.

När behövs serveringstillstånd?

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd har meddelats. Försäljning till konsument för förtäring på stället benämns servering. Med försäljning förstås varje form av tillhandahållande av dryck mot ersättning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

Serveringstillstånd krävs inte om servering:

 • Ordnas utan vinstintresse.
 • Ordnas i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker.
 • Ordnas vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer.
 • Ordnas utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Samtliga fyra villkor skall vara uppfyllda samtidigt för att servering ska kunna få ske utan tillstånd.

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Året runt, årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd), en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

Allmänt gäller att serveringstillstånd endast får ges till den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bland annat att sökanden ska avlägga kunskapsprov i alkohollagstiftningen samt att hon inte har skulder till det allmänna i form av skatter och avgifter. Den som ansöker om serveringstillstånd skall också visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav.

För de olika typerna av serveringstillstånd finns olika krav - framförallt när det gäller serveringsställets kök och matutbud. För servering till allmänheten året runt gäller att lokalen har ett kök i anslutning till serveringslokalen och att tillagad mat tillhandahålles. Undantag från denna regel är att teater och konsert- lokal får meddelas tillstånd för servering av vin och starköl under pauser i föreställningen utan krav på matutbud. På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler får servering av alkoholdrycker ske på hotellrummet (rumsservering). På sådant hotell får även servering från minibar på hotellrummet ske.

För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillagad mat. Detsamma gäller för servering i slutet sällskap.

Serveringsstället ska med hänsyn tagen till omständigheterna ha ett tillräckligt antal sittplatser. För uteservering gäller att serveringsytan ska upptas av sittplatser vid bord. Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.

Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

Här går det att läsa Riktlinjer för serveringstillstånd i Bjuvs kommun.

Återkallelse med mera

En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran. I allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte:

 • Uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande.
 • Följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor samt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om:

 • Tillståndet inte längre utnyttjas.
 • Det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit.
 • Tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är tillräcklig ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

Om flera tillståndshavare har utnyttjat ett gemensamt serveringsutrymme återkallas det gemensamma serveringsutrymmet om det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är ansvarig för en händelse som ska föranleda återkallelse av serveringstillståndet.

Hur ansöker du om serveringstillstånd i Bjuvs kommun?

Ansökan om serveringstillstånd i Bjuvs kommun handläggs av Höganäs kommuns alkoholhandläggare på socialförvaltningen. För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs en skriftlig ansökan.

Ansökningsblanketter 

Ansökningsblanketter erhålls av alkoholhandläggaren i Höganäs.

Avgift

Avgiften ska vara betald innan prövningen påbörjas. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas, om inte återkallelsen sker innan prövningen påbörjats. Avgifterna för 2013 gäller tillsvidare och du finner dem här.

Hur behandlas ansökan?

Kommunens alkoholhandläggare handlägger ansökan och tar efter remissbehandling fram ett beslutsunderlag (tjänsteutlåtande). Detta utlåtande med förslag till beslut underställs utskottet för arbete och tillväxt för politisk prövning och beslut. (Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd för servering till allmänheten och till slutna sällskap vid enstaka tillfällen beslutar avdelningschefen i Bjuv om).

Remissbehandling

Genom remissbehandlingen samlas synpunkter in från andra myndigheter:

 • Polismyndigheten är en obligatorisk remissinstans enligt alkohollagen. Den gör en så kallad vandelsprövning av sökandens personliga lämplighet samt bedömer restaurangetableringen från ordnings- och säkerhetssynpunkt.
 • Skattemyndigheten yttrar sig om eventuella skatte- och avgiftsskulder samt om sökanden är registrerad till mervärdesskatt och som arbetsgivare samt om företaget innehar F-skatt.
 • Räddningstjänsten yttrar sig över om serveringslokalen kan godkännas ur brandsäkerhetssynpunkt samt om det antal personer som samtidigt får vistas i lokalen.

Sökanden bereds tillfälle att yttra sig över tjänsteutlåtandet före slutligt beslut i ärendet.

Kunskapsprov

För att få serveringstillstånd ska den sökande, utöver att visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att bedriva verksamheten, i fortsättningen genom att avlägga ett prov som visar att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen.

Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. Sökanden ges möjlighet till två omprov.

Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på, kan styrka läs- och skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Tolk som anlitas skall vara auktoriserad.

Hur lång tid tar handläggningen?

Prövningen är ”relativt” omfattande och uppskattas normalt ta cirka två månader. Någon möjlighet att få ett tillfälligt tillstånd finns ej. Som sökande kan du själv påverka handläggningstiden genom att från början lämna in kompletta ansökningshandlingar.

Tillståndsbevis

Efter beslut utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om serveringstillståndets omfattning. Detta bevis ska anslås på väl synlig plats i lokalen.

Anmälningsplikt

Den som beviljats serveringstillstånd skall anmäla när han avser att påbörja verksamheten. Detsamma gäller om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den.Anmälan ska också göras då verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Även betydande förändringar av ägarförhållandena skall anmälas.

Anmälan ska, om möjligt, göras i förväg.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2016-09-14

Kontakt

Alkoholhandläggare

Kate Svensson

Telefon: 042-33 71 45, 073-440 48 17 

Fax: 042-33 77 37