Aktuell information om byggnationen

Ursäkta röran- vi bygger en ny skola

I sommar påbörjar vi arbetet med att bygga en ny skola, på gröningen invid nuvarande Brogårdaskolans matsal. Skolan kommer att stå färdig till vårterminen 2019. Byggarbetet kan komma att påverka dig som bor eller arbetar i området.

Det här gör vi fram till årsskiftet 2017/2018

• De fastigheter som ligger närmast byggplatsen, på Skånegatans södra sida, kommer att besiktas och fotodokumenteras före arbetenas påbörjande och efter det att arbetena slutförts, för att kunna konstatera eventuella skador som uppstått under byggtiden. På några fastigheter kommer även vibrationsmätare att monteras.
• Juni- juli: Etablering- tillfartsvägar, stängsel, bodar och upplagsytor
• Augusti: Förberedande markarbeten. Schakt för grundläggning av huset, ledningar och dagvattenmagasin.
• September-oktober: Grundläggning och platta på mark
• September-november: Montering av stålstomme och mellanbjälklag

Så påverkas du i området

• Under juni, juli och augusti: Det kan komma en del motorljud från maskiner och lastbilar. När vi packar grusmaterial för vägar och ytor kan en del vibrationer också åstadkomma ljud. Under september och oktober blir arbetet tystare.
• Cykelvägen söder och öster om den nya skoltomten tas bort. Nya cykelstråk kommer att vara klara när skolan står färdig våren 2019.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-06-12

Kontakt

Bjuvs kommun