Lekplats i Folketshusparken i Bjuv

Arbetet fortsätter under våren med vidare utveckling av Folketshus parken.

Lekplatsen i Folketshusparken.

Under vecka 42-43 kommer arbetet i gång med att anlägga en motorikbana i parken. Motorikbanan kommer att ligga vid Utegymmet och samtidigt görs nya träd och växtplanteringar. Arbetet beräknas att pågår under ca 4 veckor.

Periodvis kommer det vara begränsad framkommlighet längs med gång- och cykelbanan. För din egen säkerhet - beträd inte arbetsområdet.

Här hittar du en illustration hur den färdiga parken kommer att se ut. 

Planeteringar i folketshusparken växer fram successivt och kommer att pågå till hösten 2017.

Silverpäron i Folketshusparken

Silverpäron i parken. Den bär frukter men dessa är bara dekorativa inte goda att äta.

Plantering i folketshusparken.

Bambuplantering som ska ge en känsla av djungel och inbjuda till barn att hitta gömställen.

Nysådd gräsmatta i folketshusparken

Så småningom blir det gräsmatta även här.

Plantering i Folketshusparken

Lekplatsen i Folketshusparken är designad som en grön och lummig miljö. Mellan lekplatsen och intilliggande parkeringsyta återfinns en stor sammanhängande planteringsyta. Planteringsytan fungerar som en dagvattenanläggning som har både en funktions- och upplevelse kvaliteter. Dagvattnet från intilliggande parkeringsyta avvattnas till planteringsytan. På så sätt hanteras dagvattnet som en resurs som berikar den offentliga miljön med upplevelser, naturvärden och biologisk mångfald.

Här hittar du en illustration hur upptagningsytan för dagvatten ser ut.

I Folketshusparken i centrala Bjuv. Bilden nedan är vid arbetets start.

Lekplats Folketshus parken

Webbredaktör: Anneli Enryd (aed)
Sidan ändrad: 2017-10-11

Kontakt

Teknisk chef

Stefan Sjölin

Telefon växel: 042 458 50 00